QUİCK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Sigortalının veya Sigorta Ettirenin beyanına dayanarak poliçede yazılı adreste bulunan taşınmaza ve/veya ev eşyasına verilen, poliçede yazılı teminatlara ilişkin ilişik Genel Şartlar, poliçe ekinde yazılı Özel Şartlar ve Klozlardaki hükümler çerçevesinde oluşacak zararlara karşı teminat altına almıştır. Sigortalının beyanına istinaden düzenlenen işbu poliçede yer alan teminatlara ilişkin Genel Şartlar, Özel Şartlar, Klozlar poliçe ekinde Sigortalıya veya Sigorta Ettirene teslim edilmiştir.

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMI

Elektronik cihaz sigortası, elektronik cihazların deneme devresinin tamamlanmasını takiben; normal çalışır halde iken, aynı iş yerinde temizleme, revizyon ve/veya yer değiştirme esnasında, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten doğan ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını teminat altına alır.

ANA TEMİNAT

 • İhmal, hatalı kullanım ve işletme hataları.
 • 3. şahısların vereceği zararlar.
 • Hırsızlık, soygun, gasp ve sabotaj.
 • Yangın (kavrulma ve alazlanma dahil), duman.
 • Patlama (infilak), içe patlama (implosion).
 • Yıldırım (direk ve endirekt etkileri), fırtına ve dolu.
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkileri.
 • Hava ve kara taşıtları çarpması.
 • Sel/su baskını, dahili su ve sprinkler sızıntısı.
 • Yeraltı suyu ve yağmur suyu, paslanma.
 • Aşırı voltaj ve indüklenme.
 • Deprem.
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj.


TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

 • Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun olmasın), iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar.
 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyoaktivite ulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım ''fission'' olayını da kapsayacaktır).
 • Kamu otoritesi tarafından sigortalı kıymet üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar,
 • Hangi sebepten husule gelirse gelsin her tür kar kaybı veya mali mesuliyetler,
 • Sigortalı kıymetlerin normal işlemesinden ve mutad kullanılmasından doğan aşınma ve yıpranmalardan veya çürüme, paslanma, korozyon, erozyon ve oksidasyondan, atmosferik vesair şartların sebebiyet verdiği tedrici bozulmalardan,
 • Sigortalı kıymetlerin imalatçı ya da satıcılarının yasa veya sözleşme gereği sorumlu olduğu ziya ve hasarlar,
 • Sigortanın başlangıcında sigortalının veya temsilcilerinin bilgisi, haberi dahilinde sigortalı kıymetler ve bulunduğu yerle ilgili mevcut kusur, eksiklik ve bozuklukların sebep olduğu ziya ve hasarlar,
 • Sigortalı iken hasarlanan ve bu hasar giderilmeden sigortalı kıymetin kullanılması neticesinden,
 • Sigortacının sorumluluğunu gerektiren bir ziya ve hasar ile ilgisi olmayan, sigortalı ünitelerin fonksiyonlarını yerine getirmek için yapılan ayar, tamir ve bakım masrafları.
 • Valf ve tüpler hariç sigorta, conta, kayış vesair gibi değiştirilebilir parçalar ve yağlar veya kimyasal maddeler gibi belirli sürelerde değiştirilmesi ve yenilenmesi mutad olan malzemelerde kullanılma neticesinde meydana gelecek ziya ve hasarlar (Bu parça ve malzemeler sebebiyle sigortalı diğer kıymetlerde meydana gelecek ziya ve hasarlar teminata dahildir).
 • Sigortalı kıymetlerin boyalı, cilalı, ya da mineli dış yüzeylerinde meydana gelebilecek sıyrık, çizik gibi estetik kusurlar (bu kusurlar sebebiyle sigortalı diğer kıymetlerde meydana gelecek ziya ve hasarlar teminata dahildir).
 • Sigortalının veya onun yerine kaim olan sorumlu kişinin kastından ve ağır kusurundan mütevellit maddi ziya ve hasarlar.
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.

ÖZEL ŞARTLAR

 • Elektronik Cihaz/Makine Kırılması Sigortalarında, sigorta bedeli "Yeni İkame Bedeli'ne (var ise nakliye, montaj, gümrük, resim, vergi, harç ve masrafları dahil) eşit olmalıdır. Yeni İkame Bedeli, bir cihazın/makineninyaptığı işi aynı verimlilikte yapabilecek aynı kapasiteye sahip, yeni model cihazın/makinenin satın alma ve işler hale getirme bedelidir. Yeni İkame Bedeli üzerinden sigortalanmamış cihazlarda/makinelerde meydana gelebilecek bir hasar anında eksik sigorta kuralları uygulanacaktır.
 • Sigortalı kıymetlerin normal işlemesinden ve mutad kullanılmasından doğan aşınma ve yıpranmalardan veya çürüme , paslanma korozyon, erozyon, veya oksidasyondan, atmosferik vs. şartların sebebiyet verdiği tedrici bozulmalar teminata dahil değildir.
 • Sigortalı makine/cihazlarda, voltaj iniş-çıkışları vb. elektriksel nedenlere bağlı olarak oluşacak hasarlar; söz konusu makine/cihaza bağlı kesintisiz güç kaynağı, jeneratör ve/veya gerekli regülatör (voltaj düzenleyici) sistemlerin bulundurulması şartıyla teminata dahil edilmiştir.
 • Hasarlanan bir parçanın piyasadan temin edilememesi neticesi cihazın/makinenin kullanılmaz duruma gelmesi halinde ödenecek
 • tazminat, hasarlı parçanın muadil bedelinden ibaret olacaktır.
 • Garanti kapsamına giren herhangi bir durum sigorta kapsamı dışındadır.
 • Her türlü yazılım/programlar, kayıtlı bilgiler ve bunların tekrar yükleme masrafları ile bilgisayar virüsleri etkisi sonucu meydana gelebilecek fiziksel hasarlar teminat haricidir.
 • Sigorta konusu cihazların, üretici, satıcı veya ithalatçı firmaların yasa veya sözleşme gereği sorumlu olduğu ziya ve hasarlar (garanti kapsamı), teminat kapsamı haricidir.
 • Baskı cihazlarının baskı kafaları, valf ve tüpler, deniz içi (off-shore) kullanım neticesinde oluşan zararlar teminat kapsamı haricidir. İşbu poliçe ve/veya ekinde belirtilen cihaz/makinelerden 10 yıl ve daha yaşlı olanlar, teminat kapsamı haricidir.
 • İşbu poliçe ile teminata alınmış cihaz/makineler poliçe ve/veya ekinde belirtilmiş olup söz konusu liste haricindeki cihaz/makine ve teçhizat teminat kapsamı haricidir.
 • Poliçe vade başlangıcı ve tanzim tarihi arasında meydana gelen hasarlar ve sonuçları teminat haricidir.

HIRSIZLIK MUAFİYETİ

%100 sigorta bedelinin, en az %30’sinin sigortalı ve/veya sigorta ettirenin üzerinde kalması ve meydana gelecek hasarlarda sigortalı ve/veya sigorta ettirenin bu oranla hasara iştirak etmesi kaydıyla sigortalı ve/veya sigorta ettirenle müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır.

DİĞER HASARLAR
Her bir hasarda, beher cihaz için sigorta bedeli;

 • 0 - 5.000-TL'ya kadar olan cihazlarda asgari 200-TL olmak üzere hasarın %10'u,
 • 5.001 - 25.000-TL'ya kadar olan cihazlarda asgari 500-TL olmak üzere hasarın %10'u,
 • 25.001 - 50.000-TL'ya kadar olan cihazlarda asgari 1.000-TL olmak üzere hasarın %10'u,
 • 50.001 - 100.000-TL'ya kadar olan cihazlarda asgari 1.500-TL olmak üzere hasarın %10'u,
 • 100.001-TL üzeri olan cihazlarda asgari 2.500-TL olmak üzere hasarın %10'u oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.

Ayrıca daha detaylı bilgilere aşağıdaki butondan ulaşabilirsiniz.

 

QUİCK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Sigortalının veya Sigorta Ettirenin beyanına dayanarak poliçede yazılı adreste bulunan sigortalı kıymetlere verilen, poliçede yazılı teminatlara ilişkin ilişik Genel Şartlar, poliçe ekinde yazılı Özel Şartlar ve Klozlardaki hükümler çerçevesinde oluşacak zararlara karşı teminat altına almıştır. Sigortalının beyanına istinaden düzenlenen işbu poliçede yer alan teminatlara ilişkin Genel Şartlar, Özel Şartlar, Klozlar poliçe ekinde Sigortalıya veya Sigorta Ettirene teslim edilmiştir.

YANGIN SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMI

Bu sigorta ile yangın, yıldırım veya infilak, deprem, dahili su teminatların neticesinde sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasarlar teminat altına alınır.

TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:

 • Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar.
 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün zararlar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır.)
 • Kamu otoritesi tarafından sigortalı şeyler üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar.
 • Yangın çıkarmaksızın; sigortalı şeylerin kendi ayıplarından, mayalanmalarından, kavrulmalarından veya bünyelerinde meydana gelen bozulmalar ile kavrulmalar nedeniyle uğradıkları zararlar.
 • Yangın çıkarmaksızın; sigortalı şeylerin işlenmek için veya başka faydalı bir maksatla ateşe veya sıcaklığa tutulmasından, ocak veya bunun gibi ateş bulunan bir yere düşmesinden veya atılmasından veya elbise, çamaşır ve diğer eşya yanıklığı gibi alev almaksızın kavrulma veya yanmasından veya ısıtma, aydınlatma, ütüleme aletleri ile lamba, mum, sigara ve bunların benzerlerine temasından doğan zararlar.
 • Yangın çıkarmaksızın; elektrikle çalışan her türlü motor, elektrik veya elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlarının elektrik cereyanına bağlı bulundukları sırada bu cereyan yüzünden kısa devre, topraklama, voltaj iniş çıkışları ve bu yüzden ısınma ve endüksiyon cereyanı gibi nedenlerle uğrayacakları zararlar.
 • Alçak basınç sebebiyle kapların içeri doğru çökmesi, yırtılması ve sair şekilde deformasyonu, yıpranması ile santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeniyle sigortalı cihaz ve motorlarda meydana gelen bütün zararlar.
 • Tüm kıymetlerde oluşabilecek çizilme, bozulma, kazaen kırılma ve hırsızlık hasarları sigorta kapsamı dışındadır.