6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞ AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri Sorumlusu

CASTAPOS YAZILIM ÇÖZÜMLERİ VE ELEKTRONİK TİCARET A.Ş. olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) ilgili kişilerin kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Kişisel veriler, 

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, 
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Teklif alma uygunluğunu artırmak ve teklif hazırlama sürecinin yürütülmesi için sizinle iletişime geçilmesi, 
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • İlgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari işlem güvenliğinin temin edilmesi, 
 • Ürün ve hizmetlerimize dair kalite takibinin sağlanması ve tedarik edilen ürünlerin takibi, 
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Ödeme gücünün tespiti ve finansal özgeçmiş sorgulamasının yapılması,

amaçlarıyla işlenecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlar ile yurt içinde yine aşağıda belirtilen kişilere KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • Şirketimizin aracılık yaptığı platform hizmeti açısından hizmeti esas ifa edecek olan ürünün teslimatını gerçekleştirecek tedarikçilerimize,
 • Ürünün gönderiminin yapılması için lojistik firmalarına,
 • Garanti işlemleri için üreticilere,
 • Finansal riskin kontrolü için meşru menfaat kapsamında kredi risk sorgulaması yapacak olan kuruma,
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemelerle,
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar avukatlarımızla.

 

 1. Yurtdışına Aktarım

Açık rıza haricindeki diğer işleme şartlarından birine dayanarak işlenen kişisel verileriniz, Şirket’in ürün ve hizmetlerine dair satış ve satış sonrası sözleşmenin ifası için ilgili kişinin açık rızası temin edilmeksizin, 

 1. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan sonra “Kurul”olarak anılacaktır.) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) 
 2. Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin bulunması kaydıyla 

aktarılacaktır.

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı, KVKK ve ilgili sair mevzuat başta olmak üzere, Kurul tarafından alınan kararlar ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve gerekli tüm güvenlik önlemler alınarak gerçekleştirilecektir. 

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5 (2) maddesinde yer alan hukuki sebeplerden; 

 • “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi (5651 Sayılı Kanun, E-ticaret ile ilgili mevzuat)”,  
 • “b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (Platformdaki hizmetlerin verilmesi için)
 • “c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (E-Ticaret Kanunu ve Yönetmeliği, Vergi Mevzuatı)
 • “f) Veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması”, (findeks)

 hukuki sebeplerine dayanarak,

 • Platform üzerinden üye olunması, iletişim formunun doldurulması, e-posta gönderilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi,
 • Müşteri ziyaretleri, seminer veya etkinlikler sırasında kartvizit paylaşımı yapılması,
 • Ticari faaliyet amacıyla sizlerle iletişime geçmemizi öneren müşteri ve/veya potansiyel müşteri veya üçüncü kişilerce kişisel verilerinizin tarafımıza iletilmesi,

suretiyle otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir.

 

 1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, 

 • Şirketimize bizzat gelerek,
 • Noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • (Varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizi kullanmak suretiyle info@castapos.com adresine elektronik posta göndererek  ya da gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.